Gold Star Chili

​638 Chestnut Street | (859) 756-3214